@teamsaantstuur Interessante discussie over de (on)mogelijkheden van #zelfstandigeteams @GemeenteUtrecht. Praat mee! https://t.co/RnqJ4pQbBb 5 jaar 10 maanden geleden
@teamsaantstuur Komen er binnen vijf jaar ook bij @GemeenteUtrecht meer #zelfstandigeteams? Laat jouw mening horen via http://t.co/HkaCSetas2! 5 jaar 10 maanden geleden
@teamsaantstuur #Zelfstandigeteams in de gemeente #utrecht een wilde droom of straks aan de orde van de dag? Praat mee: http://t.co/pxnbnxf2EO #management 5 jaar 10 maanden geleden
@teamsaantstuur #Zelfstandigeteams in de gemeente Utrecht een wilde droom of straks aan de orde van de dag? Praat mee: publicpapersutrecht.nl 5 jaar 10 maanden geleden
@teamsaantstuur @deboerleo Hallo leo, hoe kom ik bij de case terecht? Via #Verander2015 kom ik er niet bij. Vriendelijke groet. 5 jaar 10 maanden geleden
@teamsaantstuur Nog even en dan gaat de Public Paper 'Teams aan het stuur!' online. De HR-strategen nodigen iedereen uit om mee te discussiëren. 5 jaar 10 maanden geleden
@teamsaantstuur @moniquedenb Leuk dat je ons volgt! 5 jaar 10 maanden geleden
@teamsaantstuur Buiten#stadskantoor030 5 jaar 11 maanden geleden
@teamsaantstuur Wij zijn op weg #stadskantoor030 5 jaar 11 maanden geleden
@teamsaantstuur Mijn eerste tweetje, net voor de ontruiming #stadskantoor030 5 jaar 11 maanden geleden

Van ‘Wat?’ Naar ‘Waartoe?’

Public Value Management en de betekenis voor de rol van de manager

Lange tijd was de sturing door de overheid gebaseerd op bureaucratische en hiërarchische, centrale macht. Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw kwam er verandering in de opvattingen over de rol en sturing van de overheid in de samenleving.

Van de Wat-vraag
De huidige dominante kijk op het besturingssysteem in gemeenteland is rechtstreeks afgeleid van het paradigma van New Public Management. Hierbinnen bepalen de individuele keuzes van (calculerende) burgers het publieke domein. Burgers vervullen in deze economisch rationele wereld vooral een rol als klant en als kiezer. Focus van de overheid en andere publieke organisaties ligt in het voortbrengen van output, d.w.z. van concrete producten en diensten. Deze producten en diensten kunnen taakstellend beschreven worden en op de realisatie daarvan kan de betreffende organisatie afgerekend worden. Het concern-dienstenmodel, integraal management en de BBI-cyclus gaven vorm aan dit gedachtengoed.

Naar de Waartoe-vraag
Het public value-paradigma (Moore 1995, Stoker 2006) kent een radicaal andere kijk op sturing. De realisatie van doelen is de uitkomst van interactie tussen en het veelal gezamenlijk opereren van min of meer gelijkwaardige partners. De overheid is één van deze partners. Niet de ‘wat’-vraag, maar de ‘waartoe’-vraag is het thema. Het is niet meer de overheid die de doelen stelt en instrumenten inzet om die doelen te bereiken. Het zijn de maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven die in interactie zowel aan de doelbepaling als aan het bereiken van de doelen bijdragen.

Wat betekent dit voor het management?
‘Managers zouden ook een belangrijke rol op zich moeten nemen in het verleiden van subsidiërende en/of regelgevende en/of toezichthoudende instanties om hun verantwoordingseisen minder strikt per organisatie te formuleren, maar vooral ook rekening te houden met netwerkdoelen en de verhouding daarvan tot de ‘performance’ die vanzelfsprekend nog steeds van de organisaties verwacht wordt. Professionals zouden een faciliterende rol moeten kunnen spelen om in dialoog te gaan met burgers, om tot coproductie te komen, maar ook om in die samenwerking de focus te blijven leggen op het creëren van maatschappelijke meerwaarde, dus op hun ‘belang’ als burger naast hun belang als cliënt. En professionals en managers in publieke organisaties zouden een rol kunnen spelen als tegenkracht tegen politici die al te gemakkelijk met incidenten en hypes in de media mee willen gaan door ook met hen voortdurend de dialoog aan te gaan over de ‘waartoe- vraag’: wat is het waarvoor wij er eigenlijk zijn, wat willen we eigenlijk bereiken, en op welke manier draagt wat wij nu doen daaraan bij?’ (Karin Gruijen, 2013)

U bent hier